Aktualności Powrót do strony głównej


Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
 

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU

„Łódzkie Igrzyska Humanistyczne”

(A.D. 2006 / anno MMDCCLIX ab Urbe condita)

 

1.   Organizator:

Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi

 

2.   Patronat honorowy:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

3.   Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I i II gimnazjum z Łodzi i województwa łódzkiego

 

4.   Cele konkursu:

·        rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą antyku,

·        integracja treści nauczania w obrębie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, sztuka),

·        pogłębienie wiedzy na temat dziejów Grecji i Rzymu, mitologii Greków, kultury antycznej.

 

5.   Charakterystyka konkursu:

 

Tematyka konkursu obejmuje treści zawarte we wskazanej lekturze, w szczególności:

-        węzłowe problemy historii Grecji i Rzymu;

-        systemy rządów w starożytności: demokracja ateńska, republika rzymska, cesarstwo,

-        wierzenia Greków i Rzymian (formy kultu, bogowie i ich przymioty, główne mity), narodziny i rozwój chrześcijaństwa;

-        narodziny filozofii;

-        siedem cudów świata starożytnego;

-        życie codzienne i kulturalne starożytności (m.in. teatr, sport, nauka).

 

Uczestnicy powinni wykazać się:

-        wiadomościami z opisanego wyżej zakresu oraz znajomością wskazanej literatury;

-        rozumieniem i umiejętnością posługiwania się pojęciami historycznymi i literackimi;

-        orientacją na mapie;

-        umiejętnością interpretacji tekstów źródłowych i tekstów kultury;

-        umiejętnością konstrukcji wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz prezentacji wyników samodzielnej pracy w formie dramy.

 

6.   Organizacja konkursu:

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa Łódzkich Igrzysk Humanistycznych, powołana przez Organizatora. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora w terminie do 1 marca 2006 r. W Komisji zasiądą nauczyciele języka polskiego i historii.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I.                  Etap I (pisemny)

szkoły podstawowe – 28 marca 2006 r.

gimnazja – 29 marca 2006 r.

(konkurs odbędzie się w siedzibie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego ZNP w Łodzi, ul. Scaleniowa 6; o godzinie rozpoczęcia poinformujemy szkoły telefonicznie)

 

II.                Finał (ustny)

szkoły podstawowe – 25 kwietnia 2006 r.

gimnazja – 26 kwietnia 2006 r.

(w siedzibie Gimnazjum i Liceum ZNP, w godz. 1030- 1400)

 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu jeden trzyosobowy zespół. Zgłoszenie udziału należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa ZNP, Łódź, ul. Bohdanowicza 4; zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem (0-42) 648-52-28 lub drogą elektroniczną: e-mail: spznp@neostrada.pl lub spznp@szkoly.lodz.pl  najpóźniej do 24 lutego 2006 r.

 

Etap I, przeprowadzony przez Komisję Konkursową Łódzkich Igrzysk Humanistycznych, ma charakter pisemnego testu. Uczestnicy tego etapu rozwiązują test indywidualnie. Każdy uczeń może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Do następnego etapu przechodzi drużyna z danej szkoły (trzech uczniów), której zawodnicy uzyskali łącznie 120 punktów (czyli 80 % maksymalnej łącznej liczby punktów). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmodyfikowania kryteriów kwalifikacji do finału w uzasadnionym przypadku.

 

W finale udział biorą zakwalifikowane wg wymienionych kryteriów drużyny, które powinny wykazać się m.in. kreatywnością, pomysłowością, umiejętnością tworzenia różnych form prezentacji wiadomości. Materiały informacyjne na temat tej części konkursu zostaną przekazane uczestnikom podczas I etapu. Każda z drużyn może uzyskać w finale konkursu maksymalnie 50 punktów.

 

Na podstawie wyników etapu I i finału (łączna maksymalna liczba punktów: 200) Komisja Konkursowa Łódzkich Igrzysk Humanistycznych ustala klasyfikację końcową konkursu oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Laureatami konkursu zostają drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy finaliści (czyli uczestnicy etapu finałowego) otrzymają dyplomy. Uroczyste zakończenie konkursu z udziałem gości honorowych odbędzie się w terminie ogłoszonym w dniu finału.

 

 

7.   Postanowienia ogólne

 

W konkursie nie uczestniczą uczniowie szkoły-Organizatora.

Komisja Konkursowa Łódzkich Igrzysk Humanistycznych oceni prace uczestników i opublikuje wyniki na stronie internetowej (www.spznp.szkoly.lodz.pl) w terminie: po I etapie - do 7 kwietnia 2006 r., po finale – do 29 kwietnia 2006 r.

 

 

LEKTURA dla uczniów szkół podstawowych :

 

  • Encyklopedia szkolna. Historia, wyd. WSiP, Warszawa 1993 (hasła: Ateny, Sparta, Rzym starożytny, wierzenia starożytnych Greków)
  • Parandowski J.,Mitologia,różne wydania;
  • Podręczniki do historii, języka polskiego, plastyki dla kl. IV-VI szkoły podstawowej - zatwierdzone przez MENiS do użytku szkolnego
  • Trzcionkowski L., Wojciechowski L., Historia: starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla I klasy gimnazjum, wyd. Demart, Warszawa 2002, s. 16-53.

 

LEKTURA dla uczniów gimnazjów :

 

  • Encyklopedia szkolna. Historia, wyd. WSiP, Warszawa 1993 (hasła: Ateny, Etruskowie, Grecja starożytna, Sparta, Rzym starożytny, siedem cudów świata starożytnego, sfinks, triumwirat, wierzenia starożytnych Greków, wojny punickie);
  • Mrowcewicz K., Starożytność – oświecenie (podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych), Warszawa 2000, s. 13-37 [lub inne wydania]
  • Parandowski J., Mitologia, różne wydania;
  • Podręczniki do historii, języka polskiego, sztuki - zatwierdzone przez MENiS do użytku szkolnego;

 

 

Regulamin został opracowany przez
Zespół Organizacyjny Konkursu Historycznego
dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Łodzi
(przewodniczący: Dariusz Szlawski)

 | Aktualności |Statut PTH |Władze OŁ PTH |Historia OŁ PTH |Sprawozdanie |Członkowie Honorowi |Deklaracja |Odczyty |Olimpiady Historyczne |Oferta Wydawnicza |Rocznik Łódzki |Dydaktyka historii |Koła terenowe |Galeria |Linki |Kontakt |