Prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczakowa Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       Urodziła się 3 grudnia 1947 roku w Łodzi. Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 roku, w którym zatrudniona została w 1974 r. Rozprawę doktorską napisała pod kierunkiem doc. dra Ryszarda Rosina i obroniła w 1982 roku. Dwa lata później została ona opublikowana pt. Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, Łódź 1984. We współpracy z prof. J. Bieniakiem opublikowała książkę pt. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XII-XV w. Spisy, Wrocław 1985, stanowiącą jeden z tomów serii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. Pięć lat temu prof. Szymczakowa opublikowała także cenną monografię pt. Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, na podstawie której uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego. Obecnie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje nad dalszymi częściami monografii szlachty sieradzkiej w XV wieku poświęconymi rodzinom średniozamożnej i drobnej szlachty.        Zainteresowania badawcze prof. Alicji Szymczakowej koncentrują się głównie wokół genealogii i heraldyki rycerstwa ziem Polski centralnej (dawnych ziem łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej) oraz dyplomatyki. Dzięki wieloletnim kwerendom archiwalnym i bibliotecznym oraz licznym prezentacjom ich wyników w postaci publikacji lub wystąpień na różnych konferencjach, ma ugruntowaną pozycję w środowisku polskich mediewistów i genealogów.
       Inny nurt badań stanowi epigrafika staropolska. Powstało (we współpracy z prof. J. Szymaczakiem) kilka tomów wydawnictwa źródłowego pt. Corpus insciptionum Poloniae: t. II - Województwo sieradzkie, Warszawa 1981; t. III - Województwo miejskie łódzkie, Łódź 1982; t. V - Województwo skierniewickie, z. 1 - Skierniewice i region, Warszawa 1991. Była także współwydawcą kolejnego zeszytu z tej serii pt. Corpus inscriptionum Rudensium, Katowice 1996. Za swą działalność naukową doczekała się dotychczas indywidualnych nagród Rektora UŁ I i II stopnia oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Heraldycznego im. Adama Heymowskiego. W 2002 roku została uhonorowana odznaczeniem państwowym - Srebrnym Krzyżem Zasługi.
       Jako dydaktyk prowadzi seminarium magisterskie, wykłady i ćwiczenia dla studentów historii, historii sztuki oraz archeologii z przedmiotu nauki pomocnicze historii okresu staropolskiego.
Pod jej kierunkiem zostało napisanych około 30 prac magisterskich oraz dwie rozprawy doktorskie. Prof. Szymczakowa poświęca także wiele czasu działalności społecznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN, zastępcą redaktora "Przeglądu Nauk Historycznych".
       Od lat aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym, m.in. od 1995 roku jest członkiem Rady Programowej "Rocznika Łódzkiego". Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 11 czerwca 2003 roku została jednogłośnie wybrana na Prezesa Oddziału Łódzkiego. Funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje - do 9 czerwca 2009 roku. W 2007 roku miały miejsce uroczyste obchody 80-lecia Oddziału Łódzkiego PTH, połączone z wydaniem książki pt. W służbie historii i społeczeństwa. Z dziejów Oddziału Łódzkiego PTH 1927-2007.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |